Elnökség

A Magyar Waldorf Szövetség képviseleti szerve a hét tagból álló Elnökség, amely szervezi és koordinálja a Szövetség működését.

  Az elnökségi tagokat a szervezeti egységek (Iskolák Gyűlése, Óvodák Gyűlése, Fenntartói Kollégium, Képzések Kollégiuma) választják meg tagjaik közül.

  Az Elnökség fontosabb feladatai

   • koordinálja a Szövetség működését,
   • ellátja a Szövetség képviseletét,
   • felügyeli az Iroda működését,
   • előkészíti a taggyűlések összehívását, elősegíti munkáját, működését,
   • végzi az érdekképviselettel összefüggő feladatokat,
   • elvégzi a taggyűlés által reá rótt feladatokat,
   • elkészíti és a taggyűlésnek benyújtja a Szövetség éves költségvetését, beszerzi a véleményezésre jogosult szervezeti egységek véleményét,
   • elkészíti és a taggyűlésnek benyújtja a Szövetség éves beszámolóját, és a közhasznúsági mellékletet,
   • dönt a hazai szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekben tagság létesítéséről illetve megszüntetéséről,
   • mandátummal felruházott képviselőket küld hazai és nemzetközi szakmai-, érdekképviseleti és egyéb szervezetekbe,
   • ellátja mindazon tevékenységeket, amelyek nem tartoznak a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe, és amelyeket az Alapszabály a Szövetség más szervezeti egységének hatáskörébe nem utal.
   • feladatainak ellátása érdekében irodát működtet, amelynek meghatározza feladatait és felügyeli tevékenységét.

   Az Elnökség tagjai maguk közül Elnököt választanak.

   Az Elnök legfontosabb feladatai

    • az Elnökség tevékenységének koordinálása,
    • döntés és intézkedés az elnökségi ülések közötti időszakban az Elnökséghatáskörébe tartozó ügyekben,
    • a taggyűlés, az Elnökség, az Iskolák Gyűlése, az Óvodák Gyűlése és a Fenntartói Kollégium által meghozott határozatok végrehajtásának irányítása és ellenőrzése,
    • az elnökségi ülések összehívása,
    • az Elnökség döntése alapján a munkáltatói jogok gyakorlása a Szövetség alkalmazottai felett,
    • a Szövetség képviseletének ellátása. 

    Az Elnökség igény szerint, de általában kéthetente ülésezik. Az ülések - ettől eltérő eseti rendelkezés hiányában - nyilvánosak, azokon előzetes bejelentkezést követően bárki részt vehet.